Smluvní podmínky

Roští.cz, s.r.o., společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35366, vydává tyto Smluvní podmínky ke službě hosting webových aplikací.

1. Definice pojmů

1.1. Poskytovatel

Roští.cz, s.r.o.
Houští 474
563 01 Lanškroun
IČ: 04173571
DIČ: CZ04173571
Kontaktní e-mail: podpora@rosti.cz
Telefoní kontakt: +420 777 636 388, +420 775 660 084

Dále jen "poskytovatel".

1.2. Zákazník

Zákazníkem je objednávající kterému jsou poskytnuty služby hostingu a to na základě těchto smluvních podmínek.

1.3. Webhosting

Webhostingem se rozumí služba popsaná ve třetí části téchto podmínek.

2. Poskytované služby

2.1. Pokud poskytovatel zajistí jménem zákazníka registraci nového doménového jména II. řádu u subjektů, které jsou doménové jméno oprávněni poskytnout, stává se zákazník majitelem doménového jména a je oprávněným k výkonu práv k doménovému jménu.

2.2. Poskytovatel zajistí na základě potvrzené objednávky zákazníka (příp. smlouvy) provoz služeb, jejichž rozsah a specifikace je daná objednávkou zákazníka (příp. smlouvou) a nabídkou poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky.

2.3. Pro účely plnění poskytování služeb daných objednávkou (příp.smlouvou) náleží zákazníkovi vyhrazení datového prostoru na serverech poskytovatele. Rozsah poskytovaného prostoru je daný nabídkou poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky služeb.

2.4. Za účelem přístupu k přidělenému datovému prostoru jsou zákazníkovi poskytnuta příslušná přístupová práva.

2.5. Poskytovatel se zavazuje provádět monitoring technického stavu datového prostoru zákazníka.

2.6. V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící zákazníkovi ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.

3. Webhosting

3.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle Pravidel. Je-li to možné, informuje poskytovatel zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.

3.2. Pokud je poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o této skutečnosti včas zákazníka informovat. Tato povinnost se nevztahuje na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 3.7, 5.3 a 6.4.

3.3. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň datového prostoru zákazníka ani za činnosti, které jsou zákazníkem prostřednictvím požitků jemu poskytnutých prováděny.

3.4. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. – a to zejména:

3.4.1. při zásahu vyšší moci, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, válka...), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.).

3.4.2. v případě využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem (tím se mimo jiné rozumí i stav, kdy je přístup k serveru získán využitím slabých míst či chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních poskytovatele dodaných třetími stranami).

3.4.3. v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto Pravidel nebo příslušné smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod.

3.4.4. v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto Pravidel nebo příslušné smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití zákazníka.

3.4.5. v případě, že zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli služby zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců.

3.4.6. v případě skutečností uvedených v ustanovení 3.1, 3.5, 3.7, 3.9 a 5.3.

3.4.7. v případě chybného nastavení služeb třetích stran, ke kterým nemá poskytovatel přístup.

3.5. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které zákazník šíří v rozporu s těmito Pravidly. Vyžadují-li si to závažné okolnosti (zejména zákony České republiky, ohrožení stability systému apod), má poskytovatel právo tato data vymazat a to včetně veškerých záloh.

3.6. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesplněním jiných povinností zákazníka, vyplývajících z obecně platných předpisů.

3.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení Pravidel ze strany zákazníka.

3.8. Zákazník je povinen pro účely zřízení služeb (zejména registraci doménového jména) předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci plně odpovídá včetně všech případných důsledků na základě chybných informací vzniklých.

3.9. Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, zákazník nesmí:

3.9.1. žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému poskytovatele, než jemu vymezené, pohybovat se v jiných, než jemu vymezených adresářích, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému.

3.9.2. využívat služeb poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.

3.9.3. využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných emailových zpráv (v odborné terminologii označované jako "spam").

3.9.4. využívat služeb k ukládání nebo přenosu dat, která obsahují erotický nebo pornografický materiál, hudební nebo filmové soubory, nelegální software, archivy souborů určených pro download, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.

3.9.5. vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení serveru, konektivity nebo jiné části systému poskytovatele.

3.9.6. vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo poskytovatele.

3.10. Zákazník bere na vědomí a zavazuje se řídit následujícím:

3.10.1. Datový průtok prezentací je neomezený. V případě velmi rozsáhlých projektů, či prezentací nadměrně zatěžujících servery je však potřeba individuální dohoda zákazníka s poskytovatelem a jeho písemný souhlas. Při provozu erotických či download serverů – zejména rozsáhlé archivy multimediálních dat, je povinen zákazník takový datový průtok hradit a to tak, že v ceně za příslušný typ prezentací je 10 GB/měsíc, nad tento limit účtuje poskytovatel 10,-Kč za každý další GB.

3.10.2. FTP/SFTP/SSH přístup slouží výhradně k manipulaci s daty zákaznické prezentace na serverech poskytovatele a další činnost nezbytně nutnou pro chod prezentace (prohlížení logů, změny přístupových práv apod.). Je vyloučeno používat FTP/SFTP/SSH přístup pro jakékoli jiné účely. FTP přístupy nesouvisející s webovými prezentacemi mohou být dodatečně zpoplatněny.

3.10.3. Pokud běh webové prezentace začne výrazně zatěžovat server (10 % systémových prostředků a více), zákazník se zavazuje zaplatit dodatečně náklady pro zajištění dalšího běhu prezentace.

3.11. Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla, klíče apod.) k systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je zákazník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.

3.12. Při nedodržení ustanovení 3.9 a 3.10 odpovídá zákazník za veškeré vzniklé škody, které tímto způsobí a to i včetně ušlého zisku.

4. Garance dostupnosti - SLA

4.1. Poskytovatel garantuje kontinuální provoz webhostingových služeb s dostupností 99,9% a lepší (v rámci kalendářního měsíce).

4.2. Pokud budou garantované parametry překročeny, může zákazník nejpozději do 1 měsíce uplatnit nárok na slevu poměrné části měsíční ceny služby. Sleva je poskytnuta vždy výhradně prodloužením předplaceného období.

4.3. Pokud budou garantované parametry překročeny o více jak 48 hodin, může zákazník nejpozději do 1 měsíce uplatnit nárok na odpuštění celého jednoho měsíčního poplatku.

4.4. Garance se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které byly prokazatelně způsobeny ze strany Poskytovatele. Rozhodujícím je monitoring Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za poruchy způsobené mimo jeho technologie (tedy poruchy třetích stran cestou k zákazníkovi).

4.6. Garance dostupnosti se nevztahuje na zásah vyšší mocí, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, teroristický útok, válka...), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.) a na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 3.1, 3.5, 3.7, 5.3 a 6.4.

5. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

5.1. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Podkladem pro stanovení výše úplaty je aktuální ceník služeb, který je zákazníkovi veřejně přístupný na internetových stránkách poskytovatele: https://rosti.cz/cenik/. Nový ceník vstupuje v platnost okamžitě po jeho zveřejnění.

5.2. Úplatu za poskytované služby hradí zákazník prostřednictvím kreditu nabitého na svém klientském účtu. V případě nedostatečného zůstatku na kreditu zákazníka, nebude služba poskytnuta.

5.3. Kredit dobije zákazník po přihlášení na svůj účet, kde zvolí sumu, kterou chce na svůj kredit připsat, minimálně však 100,-- Kč. Poté je k provedení úhrady zaslána na email zákazníka zálohová faktura s vyznačeným variabilním symbolem a částkou k úhradě. Zákazník je povinen fakturu uhradit nejpozději do data její splatnosti. Zákazník je dále povinen při zadání platby uvést platný variabilní symbol a částku z faktury, Pro řádné přirazeni platby na kredit klienta. Uvedením chybného variabilního symbolu a částky bude platba považována za neprovedenou.

5.4. Zůstatek na kreditu zákazníka je nevratný.

6. Smlouva a čas plnění smlouvy

6.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vchází v platnost a účinnost v případě:

6.1.1 stvrzení smlouvy podpisem obou smluvních stran.

6.1.2 elektronickou (či písemnou) formou podané žádosti (návrhu, objednávky) zákazníka včetně odsouhlasení těchto Pravidel nebo zaplacením poplatku na základě vystaveného účetního dokladu.

6.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

6.3. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to písemně, doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

6.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného porušení smluvních podmínek ze strany zákazníka, zejména v případech uvedených v ustanovení čl. 3.9, 3.10 a 5.3.

6.5. Skutečnosti uvedené v ustanovení č. 3.1, 3.4, 3.5 a 3.7 se nepovažují za prodlení poskytovatele s plněním závazku.

7. Ochrana důvěrných informací

7.1. Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu a následujících dvou let od ukončení jeho platnosti. Pokud není stanoveno jinak, tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

7.1.1. informace veřejně dostupné

7.1.2. informace o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva

7.1.3. podmínky pro poskytování služby

7.1.4. uvedení zákazníka do referencí poskytovatele

7.1.5. informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestném řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.

7.2. Za prokázané porušení ustanovení

7.1. jednou ze smluvních stran této smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu skutečné škody takto vzniklé.

7.3. Poskytovatel není bez výslovného souhlasu zákazníka oprávněn obsahově modifikovat jeho data ani zjišťovat obsah jeho elektronické pošty, vyjma případů, kdy je k této činnosti zplnomocněn a vyzván zmocněnými orgány (např. policie, soud apod.) nebo pokud pojme důvodné podezření na porušování smluvního vztahu ze strany zákazníka.

7.4. S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je poskytovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro poskytovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání.

7.5. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

7.6. Zákazník je oprávněn využívat služeb včetně nehmotných statků spojených se službami pouze k účelu danému Pravidly. Právo není přenosné na třetí osoby.

7.7. Zákazník je povinen při své činnosti dle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům, která poskytovatel zajistil zákazníkovi k užívání.

8. Reklamační řád, reklamace a odstraňování poruch a závad

8.1. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

8.2. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního platného ceníku poskytovatele.

8.3. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je zákazník oprávněn reklamovat vyúčtování ceny 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu nemá odkladný účinek a zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.

8.4. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady.

8.5. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby; opravit vyúčtování apod.) ve lhůtě od 1 do 30 kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti.

9. Ustanovení společná a závěrečná

9.1. V případě opakovaného neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu, bude zásilka považována za doručenou třetím dnem po jejím prvním prokazatelném odeslání. Zásilky se doručují na adresu uvedenou v objednávce nebo ve smlouvě, případně na adresu, o níž bude druhá strana informována na základě ustanovení čl. 9.2

9.2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, korespondenční adresa apod.).

9.5. Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Pravidel. O takové skutečnosti bude informovat prostřednictvím www stránky https://rosti.cz/smluvni-podminky/ zákazníka. V případě, že zákazník vysloví nesouhlas s novým zněním Pravidel zkracuje se výpovědní lhůta uvedená v čl. 6.3. Pravidel na 1 měsíc. Zaplacením poplatku na základě účetního dokladu vystaveného po změně znění Pravidel, vyjadřuje zákazník souhlas s novým zněním Pravidel.

9.6. Zákazník prohlašuje, že se podrobně seznámil s Technickými informacemi o webhostingu (dále také ”Technické informace”) vydané poskytovatelem.

9.7. Pravidla vytváří a specifikují smluvní vztah smluvních stran a jsou nedílnou součástí písemné smlouvy, pokud je taková smlouva podepsána (ve smyslu ustanovení čl. 6.1. Pravidel).

9.8. Tato Pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle poskytovatele a zákazníka.

9.9. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 27.8.2015 a v plném rozsahu nahrazují jakákoli dříve vydaná Pravidla vztahující se k poskytování služeb poskytovatelem.

Naposledy aktualizováno: 27.8.2015.