Smluvní podmínky

1. Definice pojmů

1.1. Poskytovatel

Roští.cz, s.r.o.
Veverkova 1343/1
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové

IČ: 04173571
DIČ: CZ04173571

Kontaktní e-mail: podpora@rosti.cz

1.2. Zákazník

Zákazníkem je objednávající, kterému jsou poskytnuty služby hostingu a to na základě těchto smluvních podmínek.

1.3. Webhosting

Webhostingem se rozumí služba popsaná ve třetí části těchto podmínek.

2. Smlouva a Poskytovaní služeb

2.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká registrací nového účtu zákazníka.

2.1.1. Smluvní vztah muže zákazník vypovědět kdykoliv.

2.1.2. Výpovědní lhůta pro poskytovatele je trojměsíční a začíná plynout ode dne, kdy výpověď poskytovatel zákazníkovi oznámí.

2.2. Zákazník si služby poskytované od poskytovatele volí ve svém klientském účtu. Pro účely plnění požadovaných služeb zadaných zákazníkem, náleží zákazníkovi vyhrazení datového prostoru na serverech poskytovatele. Zákazníkem zvolené služby mu budou poskytovatelem poskytnuty až poté, co bude zákazník mít na svém učtu dostatečný kredit dle článku 5. těchto podmínek. Poskytované služby odpovídají částce, za kterou byly tyto služby zvoleny dle nabídky.

2.3. Za účelem přístupu k přidělenému datovému prostoru jsou zákazníkovi poskytnuta příslušná přístupová práva. Poskytovatel se zavazuje provádět monitoring technického stavu datového prostoru zákazníka. V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.

3. Webhosting

3.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodů nutných úprav a údržby částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb. Je-li to možné, poskytovatel informuje zákazníky prostřednictvím svého twiterrového účtu (@roští.cz_status) o provádění uvedených činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.

3.2. Pokud je poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o této skutečnosti zákazníka včas informovat prostřednictvím svého twiterrového účtu (@roští.cz_status).

3.3. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň datového prostoru zákazníka ani za činnosti, které jsou zákazníkovi prostřednictvím požitku jemu poskytnutých prováděny.

3.4. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. V takovém případě poskytovatel nenese zodpovědnost za škody, které zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem.

3.5. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesplněním jiných povinností zákazníka.

3.6. Zákazník je povinen vytvářet si vlastní zálohy.

3.7. Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla, klíče apod.) k systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami.

3.8. Zákazník je povinen pro účely zřízení služeb předložit pravdivé a úplné informace a dále je povinen tyto informace udržovat aktuální. O změně těchto informací je zákazník povinen poskytovatele informovat neprodleně. Zákazník nese odpovědnost za všechny případné důsledky vzniklé na základe poskytnutí chybných informací.

3.9. Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.

3.10. Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené nefunkčností serverů, jejich poškozením, či ztrátou dat.

3.11. Zákazník bere na vědomí, že datový průtok prezentací je neomezený.

4. Garance dostupnosti - SLA

4.1. Poskytovatel garantuje kontinuální provoz webhostingových služeb, s výjimkou na zásah vyšší moci, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, teroristický útok, válka,...), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.).

4.2. Garance se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které byly prokazatelně způsobeny ze strany Poskytovatele. Rozhodujícím je monitoring Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za poruchy způsobené mimo jeho technologie (poruchy třetích stran cestou k zákazníkovi).

4.3. Zákazník v případě výpadku či poruchy prokazatelně způsobené ze strany poskytovatele, může zažádat o vrácení kreditu, a to prostřednictvím e-mailu podpora@rosti.cz.

5. Ceny za služby a způsob platby

5.1. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Podkladem pro stanovení výše úplaty je aktuální ceník služeb, který je zákazníkovi veřejně přístupný na internetových stránkách poskytovatele: https://rosti.cz/cenik/. Nový ceník vstupuje v platnost okamžitě po jeho zveřejnění.

5.2. Úplatu za poskytované služby hradí zákazník prostřednictvím kreditu nabitého na svém klientském účtu. V případě nedostatečného zůstatku na kreditu zákazníka, nebude služba poskytnuta.

5.3. Kredit dobije zákazník po přihlášení na svůj účet, kde zvolí sumu, kterou chce na svůj kredit připsat, minimálně však 100,-- Kč. Poté je k provedení úhrady zaslána na email zákazníka zálohová faktura s vyznačeným variabilním symbolem a částkou k úhradě. Pro řádné přiřazení platby na klientský účet zákazník je zákazník povinen při zadání platby uvést platný variabilní symbol a částku z faktury. Uvedením chybného variabilního symbolu a částky bude platba považována za neprovedenou.

5.4. Zůstatek na kreditu zákazníka je nevratný.

6. Ochrana důvěrných informací

6.1. Zacházení Poskytovatele s osobími údaji Zákazníka je vymezeno dokumentem Ochrana osobních údajů.

6.2. Zacházení Poskytovatele s osobními údaji nahranými Zákazníkem je vymezeno dokumentem Zpracovatelská smlouva.

7. Ustanovení společná a závěrečná

7.1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle poskytovatele a zákazníka.

7.2. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění a v plném rozsahu nahrazují jakákoliv dříve vydaná Pravidla vztahující se k poskytování služeb poskytovatelem.